Đào tạo

ĐÀO TẠO NHẬN THỨC DIỄN GIẢI  ISO 9001 : 2015
Ngày 17 và 18/3/2016, Công ty tổ chức khóa đào tạo nhận thức diễn giải ISO 9001 : 2015 cho …

Phòng cháy chữa cháy

DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
Nhân Tuần lễ Quốc gia về An toàn – vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ lần thứ 18, ngày 25 và …

sản phẩm

Tổng kết thi đua khen thưởng 2015

TỔNG KẾT THI ĐUA KHEN THƯỞNG CHUYÊN MÔN NĂM 2015
Ngày 19/01/2016, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Công ty dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Minh Linh, …