Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

by TP Printing
Hội đồng quản trị:

1. Nguyễn Thị Thu Hằng – Chủ tịch

2. Nguyễn Thị Nga – Ủy viên

3. Vũ Thị Kim thanh – Ủy viên

4. Trịnh Thị Lan Hương – Ủy viên

5. Nguyễn Minh Linh – Ủy viên

Ban kiểm soát:

1. Nguyễn Hồng Diệu – Trưởng ban

2. Đoàn Thị Thanh Hương – Thành viên

3. Phạm Thị Như Hoa – Thành viên

You may also like