Quá trình sản xuất

by TP Printing

Quá trình sản xuất tại Công ty cổ phần In Trần Phú
thực hiện các bước:

– Bước 1 : Tiếp nhận yêu cầu của khách hàng;

– Bước 2 : Xem xét yêu cầu, tư vấn, thỏa thuận với khách hàng và ký hợp đồng;

– Bước 3 : Nhận file, giấy do khách hàng cung cấp;

– Bước 4 : Lập kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch kiểm tra chất lượng sản phẩm;

– Bước 5: Mua vật tư, dịch vụ và kiểm tra nguyên vật liệu;

– Bước 6: Triển khai sản xuất, kiểm tra sản phẩm trong quá trình;

– Bước 7: Kiểm tra và xác nhận chất lượng sản phẩm cuối; kiểm soát sản phẩm không phù hợp (thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa khi phát sinh sản phẩm không phù hợp);

– Bước 8: Đóng gói và nhập kho thành phẩm;

– Bước 9: Giao hàng;

– Bước 10: Hoàn tất hợp động, thủ tục tài chính và lưu hồ sơ.

You may also like