Tổng kết thi đua khen thưởng 2015

by TP Printing

TỔNG KẾT THI ĐUA KHEN THƯỞNG CHUYÊN MÔN NĂM 2015

Ngày 19/01/2016, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Công ty dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Minh Linh, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng Thi đua – khen thưởng Công ty đã họp xét duyệt thi đua năm 2015. Hội đồng đã xem xét đánh giá kết quả bình xét thi đua của các phòng ban, phân xưởng và đánh giá các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp tác nghiệp, giải pháp quản lý mang lại hiệu quả cao trong công việc, đồng thời xem xét tinh thần làm việc tích cực, năng động, có trách nhiệm và hiệu quả cao của các CB.CNV được đề nghị danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và các tập thể được đề nghị tập thể tiêu biểu xuất sắc. Hội đồng đã thống nhất công nhận các danh hiệu thi đua năm 2015 đối với các tập thể và cá nhân như sau :

  1. Xếp loại thi đua ABC :

– Xếp loại A cả năm : 316 người

– Xếp loại A 9 tháng : 24 người

– Xếp loại B cả năm :  06 người

– Xếp loại B 9 tháng :  01 người

– Xếp loại C cả năm :  15 người

– Không xếp loại :       33 người

  1. Danh hiệu Lao động tiên tiến : 315 người
  2. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở :

1/ Ông Nguyễn Minh Linh                       : Ủy viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc

2/ Ông Đặng Huy Quốc Hưng                 : Phó Tổng Giám đốc

3/ Bà Nguyễn Thị Minh Châu                  : Phụ trách Phòng Kế toán – Tài chính

4/ Bà Nguyễn Hồng Thắm                       : Kế toán viên, Phòng Kế toán – Tài chính

5/ Ông Huỳnh Hữu Thọ                           : Phó Trưởng phòng Kinh doanh – Tiếp thị

6/ Bà Phạm Thị Như Hoa                        : Kiểm soát viên, Trường phòng Tổ chức – HC

7/ Ông Nguyễn Thanh Hoàng                  : Chủ tịch Công đoàn Công ty

8/ Bà Phạm Thị Thanh Nhã                     : Nhân viên Phòng Tổ chức – HC

9/ Ông Lê Trung Thành                           : Tổ trưởng Cơ điện, Phòng Vật tư – Thiết bị

10/ Ông Trịnh Xuân Thường                      : Nhân viên Tổ Cơ điện, Phòng Vật tư – Thiết bị

11/ Ông Nguyễn Minh Phúc:                     : Nhân viên Tổ Cơ điện, Phòng Vật tư – Thiết bị

12/ Ông Chung Hưng Tính                         : Nhân viên Tổ Cơ điện, Phòng Vật tư – Thiết bị

13/ Ông Nguyễn Văn Diện                        : Công nhân Phân xưởng In tờ rời

14/ Ông Trần Quốc Đạt                             : Công nhân Phân xưởng In tờ rời

15/ Ông Nguyễn Xuân Tân                        : Quản đốc Phân xưởng In cuộn

16/ Ông Phạm Chí Thanh                          : Phó Quản đốc Phân xưởng In cuộn

17/ Ông Vương Trọng Lễ                           : Tổ trưởng sản xuất – Phân xưởng In cuộn

18/ Ông Nguyễn Minh Phương                  : Công nhân Phân xưởng In cuộn

19/ Ông Dương Văn Nghĩa                        : Quản đốc Phân xưởng Thành phẩm

20/ Ông Nguyễn Thanh Nhàn                    : Trưởng ca Phân xưởng Thành phẩm

21/ Ông Trương Thành Tín                        : Tổ trưởng sản xuất –  Phân xưởng Thành phẩm

22/ Ông Nguyễn Trọng Hùng                     : Công nhân Phân xưởng Thành phẩm

23/ Ông Đỗ Hoàng Quân                           : Công nhân Phân xưởng Thành phẩm

  1. Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến : 25/27 tổ
  2. Khen thưởng Tập thể tiêu biểu xuất sắc (Thay cho danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc):

1/ Tập thể Phòng Kế toán – Tài chính

2/ Tập thể Phòng Kinh doanh – Tiếp thị

3/ Tập thể Tổ Hành chính – Tổ chức  (Phòng Tổ chức – Hành chính)

4/ Tập thể Tổ Cơ điện (Phòng Vật tư – Thiết bị)

5/ Tập thể Tổ Máy CD 74 – Ryobi A (Phân xưởng In tờ rời)

6/ Tập thể Tổ Máy CD 102B – Mitsubishi (Phân xưởng In tờ rời)

7/ Tập thể Tổ Quản lý (Phân xưởng In cuộn)

8/ Tập thể Tổ Máy Heatset (Phân xưởng In cuộn)

9/ Tập thể Tổ Quản lý (Phân xưởng Thành phẩm)

10/ Tập thể Tổ Vào bìa  (Phân xưởng Thành phẩm)

11/ Tập thể Tổ Máy khâu  (Phân xưởng Thành phẩm)

12/ Tập thể Tổ Máy dao  (Phân xưởng Thành phẩm)

  1. Khen thưởng hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 :

               Khối trực tiếp sản xuất :

               –  Hạng Nhất :  Phân xưởng In cuộn

    Hạng Nhì đồng hạng :  Phân xưởng In tờ rời và phân xưởng Thành phẩm

               –  Hạng Ba : Phân xưởng Chế bản

               Khối phục vụ sản xuất :

  Hạng Nhất :  Phòng Tổ chức – Hành chính

  Hạng Nhì đồng hạng : Phòng Kinh doanh – Tiếp thị, phòng Kế toán – Tài chính và phòng Vật tư – Thiết bị.

                                                                                                                      N.T.H

 

You may also like

Leave a Comment