Luật khiếu nại với công đoàn và người lao động

by TP Printing

HỎI ĐÁP VỀ LUẬT KHIẾU NẠI VỚI CÔNG ĐOÀN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Câu hỏi : Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong Luật Khiếu nại ?

Trả lời  :

– Cản trở, gây phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu nại : đe dọa, trả thù, trù dập người khiếu nại.

– Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại; không giải quyết khiếu nại; làm sai lệch các thông tin. tài liệu, hồ sơ vụ việc khiếu nại; cố ý giải quyết khiếu nại trái pháp luật.

– Ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức quyết định.

– Bao che cho người bị khiếu nại; can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết khiếu nại.

– Cố tình khiếu nại sai sự thật.

– Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh trật tự công cộng.

– Lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước, xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách  nhiệm giải quyết khiếu nại, người thi hành nhiệm vụ, công vụ khác.

– Vi phạm quy chế tiếp công dân.

– Vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

Câu hỏi : Việc khiếu nại được thực hiện bằng những hình thức nào ?

Trả lời   : Việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại’ tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điềm chỉ.

Trường hợp người khiếu nại đến khiếu nại trực tiếp thì người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điềm chỉ xác nhận vào văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì thực hiện như sau :

  1. a) Trường hợp nhiều người đến khiếu nại trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp và hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này;
  2. b) Trường hợp nhiều người khiếu nại bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại;
  3. c) Trường hợp khiếu nại được thực hiện thông qua người đại diện thì người đại diện phải là một trong những người khiếu nại, có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của việc đại diện và thực hiện khiếu nại theo quy định của Luật này.

Câu hỏi : Những nội dung khiếu nại nào công đoàn tham gia giải quyết ?

Trả lời  : Theo Điều 13 Quy định 254/QĐ-TLĐ về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo quy định nội dung khiếu nại công đoàn tham gia giải quyết như sau :

Những khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Nhà  nước và người sử dụng lao động liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động khi gửi đến tổ chức công đoàn thì công đoàn có trách nhiệm tham gia giải quyết.

Câu hỏi : Thẩm quyền công đoàn tham gia giải quyết khiếu nại được quy định như thế nào ?

Trả lời  : Theo Điều 15 Quy định 254/QĐ-TLĐ về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo quy định thẩm quyền công đoàn tham gia giải quyết khiếu nại như sau :

  1. Khiếu nại có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức cùng cấp với công đoàn cấp nào thì công đoàn cấp đó tham gia giải quyết; công đoàn cấp trên có trách nhiệm hỗ trợ công đoàn cấp dưới tham gia giải quyết (khi cần).
  1. Khiếu nại vụ việc dân sự, hình sự không thuộc thẩm quyền tham gia giải quyết của công đoàn thì công đoàn hướng dẫn người khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc chuyển đơn đến người có thẩm quyền giải quyết và việc chuyển đơn chỉ thực hiện một lần.

N.T.H