Tổng kết thi đua khen thưởng công đoàn

by TP Printing

TỔNG KẾT THI ĐUA KHEN THƯỞNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2015

Ngày 26/11/2015, Ban chấp hành Công đoàn Công ty dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã họp xét duyệt thi đua công đoàn năm 2015. Ban chấp hành đã xem xét đánh giá kết quả bình xét thi đua của các Công đoàn bộ phận và đã thống nhất công nhận các danh hiệu thi đucông đoàn năm 2015 đối với các tập thể và cá nhân như sau :

  1. Danh hiệu Đoàn viên công đoàn xuất sắc : 316/328 đoàn viên, trong đó :

Đoàn viên công đoàn xuất sắc cấp bộ phận : 216 đoàn viên

– Đoàn viên công đoàn xuất sắc cấp cơ sở : 100 đoàn viên

  1. Danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” : 98/106 chị
  2. Danh hiệu Tổ công đoàn xuất sắc : 22/25 tổ, gồm các Tổ công đoàn sau :

1/ Công đoàn bộ phận Chế bản – In cuộn :

* Tổ Quản lý và CTP

* Tổ Máy Heatset

* Tổ Chế bản điện tử

2/ Công đoàn bộ phận In tờ rời :

* Tổ Quản lý – Phơi bản

* Tổ Máy CD 74 – Ryobi A

* Tổ Máy CD 102A – Ryobi 924

* Tổ Máy CD 102B – Mitsu

* Tổ Máy Roland – Sors

3/ Công đoàn bộ phận Thành phẩm :

*  Tổ Quản lý

*  Tổ Việc vặt

*  Tổ Máy dao

*  Tổ Bắt soạn

*  Tổ Máy gấp

*  Tổ Máy khâu

*  Tổ Vào bìa

*  Tổ Thành phẩm (tổ Cán màng)

4/ Khối Văn phòng :

*  Tổ Phòng Kế toán – Tài chính

*  Tổ Hành chính – Tổ chức

*  Tổ Bảo vệ

*  Tổ Cơ điện

*  Tổ Vật tư – Kho giấy

*  Tổ Phòng Kinh doanh – Tiếp thị

  1. Danh hiệu Công đoàn bộ phận xuất sắc :

 1/ Công đoàn bộ phận Văn phòng

2/ Công đoàn bộ phận In tờ rời

3/ Công đoàn bộ phận Thành phẩm   

4/ Công đoàn bộ phận Chế bản In cuộn

 N.T.H

 

You may also like