Ban lãnh đạo qua các thời kỳ

by TP Printing

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO NHÀ IN TRẦN PHÚ
TRONG HAI THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MỸ

– Thời gian hoạt động tại chiến khu Đồng Tháp Mười (Từ 1947 – 1950) : Đồng chí Lê Chí Hữu – Trưởng ban

– Thời gian hoạt động tại chiến khu U Minh Đất Mũi (Từ 1951 – 1954) : Đồng chí Nguyễn Xích Hồng – Trưởng ban

– Thời gian hoạt động tại chiến khu Tây Ninh (Từ 1963 – 1968) : Đồng chí Nguyễn Nam – Trưởng ban

Năm 1968 nhà in Trần Phú chia thành 3 bộ phận chính là B.15A, B.15B, B.15C và một bộ phận thuộc Tiểu ban Giáo dục gọi là nhà in Giáo dục :

– Nhà in B.15A : Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên – Trưởng ban

– Nhà in B.15B : Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Trưởng ban

– Nhà in B.15C : Đồng chí Hồ Tràng – Trưởng ban

– Nhà in Giáo dục : Đồng chí Trường – Trưởng ban

– Tháng 01/1974 sát nhập 2 nhà in B.15A và B.15B : Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên – Trưởng ban

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO NHÀ MÁY IN TRẦN PHÚ
THỜI KỲ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRONG HÒA BÌNH (Từ 1975 đến nay) :

Giám đốc Nhà máy In Trần Phú (Từ 6/1975 – 6/1988) :

1. Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm – Thời gian 6/1975 – 11/1976

2. Đồng chí Đỗ Văn Cẩn – Thời gian 11/1976 – 12/1979

3. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Thời gian 12/1979 – 12/1986

4. Đồng chí Nguyễn Sơn Kim – Thời gian 12/1986 – 11/1987

5. Đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên (Quyền Giám đốc) – Thời gian 11/1987 – 6/1988

6. Đồng chí Nguyễn Văn Dòng (Quyền Giám đốc) – Thời gian 6/1988 – 3/1989

Giám đốc Công ty In Trần Phú :

Đồng chí Nguyễn Văn Dòng – Thời gian 3/1989 – 6/2012

Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV In Trần Phú :

1. Đồng chí Đặng Hoàng Nhụy – Thời gian 6/2012 – 6/2014

2. Đồng chí Nguyễn Minh Linh – Thời gian 6/2014 – 12/2015

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần In Trần Phú :

Đồng chí Nguyễn Minh Linh – Thời gian 01/2016 đến nay

You may also like