Đào tạo

by TP Printing

ĐÀO TẠO NHẬN THỨC DIỄN GIẢI  ISO 9001 : 2015

Ngày 17 và 18/3/2016, Công ty tổ chức khóa đào tạo nhận thức diễn giải ISO 9001 : 2015 cho các đối tượng là Ban Tổng Giám đốc, Thư ký Iso,  Trưởng, phó phòng ban, Quản đốc phân xưởng và nhân viên Iso các đơn vị. Mục đích của khóa học nhằm nâng cao kiến thức về ISO 9000 phiên bản 2015, hiểu được những nội dung chính của tiêu chuẩn phiên bản mới, những thay đổi nổi bật và diễn giải các yêu cầu và giải thích mối quan hệ giữa các điều khoản của ISO 9001 : 2015. Sau khóa học này, Công ty sẽ triển khai thực hiện chuyển đổi ISO 9001 : 2008 sang phiên bản mới ISO 9001 : 2015 cho phù hợp với yêu cầu tiểu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng. Được biết, ISO 9001 : 2008 đang hiện hành sẽ hết hiệu lực vào năm 2017 và được thay thế ISO 9001 : 2015 do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (viết tắt ISO) ban hành ngày 23/9/2015.

dien giai iso

                                                                                                       N.T.H

You may also like

Leave a Comment